Laboratoř sociálního a emočního vývoje
Social and Emotional Development Lab

Výzkumné zaměření 

Jsme výzkumná skupina Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a sledujeme zejména děti a dospívající. Zkoumáme, jak se vyvíjí jejich psychické zdraví, pohoda, postoje k druhým a vztahy s vrstevníky. Sledujeme například, jak ve skupinách vzniká vyčleňování a šikana nebo naopak pozitivní vztahy a pomáhání druhým. Zajímá nás také, jak se vztahy s vrstevníky promítají do psychické pohody a kompetencí dětí a dospívajících. Věnujeme se i interdisciplinárním tématům, například dynamice komplexních systémů. Naše laboratoř vznikla v létě 2022 a je otevřená pro ty, kteří sdílí náš zájem o rigorózní výzkum, otevřenou vědu a inovativní metody. Naše práce má praktické dopady, které zahrnují poskytování užitečných informací pro psychology v praxi a pro vzdělávání učitelů. 

Podívejte se na naše projekty

Naše projekty

Výzkumné principy 

Řídíme se etickými principy a standardy, např. EFPA či Helsinskou Deklarací. Hlásíme se k principům otevřené vědy (power analýza, preregistrace, sdílení anonymizovaných dat a analytického kódu pro replikovatelnost výstupů). Před provedením empirického výzkumu zpravidla tvoříme systematickou rešerši literatury a v případě provedení intervenčního výzkumu také tvoříme teorii změny. Ke sběru dat zpravidla využíváme standardizované nástroje lokalizované do češtiny (případně validizaci do češtiny sami provádíme). Data spravujeme v souladu se zásadami GDPR. Pro zpracování dat i analýz využíváme zejména statistický program R a kódy spravujeme v GitHub

Laboratoř sociálního a emočního vývoje (SEDL) je součástí Oddělení Psychologie osobnosti a sociální psychologie, které je součástí Psychologického Ústavu AV ČR.

Logo PSÚ AVČR

Oblasti zkoumání

Dynamika třídních kolektivů

Aplikace analýzy sociálních sítí k hlubšímu porozumění dynamiky kolektivu ve školních třídách (zkoumáme např. vliv, popularitu, reciprocitu přátelství, klastrování žáků do malých skupin).

Šikana a narušené vrstevnické vztahy

Porozumění negativním skupinovým jevům, viktimizaci, sociálnímu vyloučení či sociální segregaci

Zkoumáme, jak se ve třídách objevuje šikana a vyčleňování z aktivit a skupin. Při studiu těchto otázek sledujeme roli nejrůznějších faktorů od postojů a morálních vlastností dospívajících až po třídní normy. Zabýváme se také tím, jak se narušené vztahy ve třídách promítají do psychické pohody a psychického zdraví dospívajících.

Bezpečné prostředí a role učitele

Sledujeme, jak se ve třídách vyvíjí bezpečné prostředí, kde je malé riziko šikany či kde šikana skončí brzy potom, co se objeví. Zkoumáme např., které intervence učitelů jsou efektivní, či jak mohou školy podpořit učitele v tom, aby byli ochotnější v šikaně intervenovat. Sledujeme také, za jakých podmínek jsou dospívající ochotni zastat se šikanovaných spolužáků.

Evaluace programů

Spolupracujeme s aplikačními partnery na evaluaci efektivity vzdělávacích programů (zkoumáme např. efektivitu KiVa programu proti šikaně)

Umělá inteligence

Zajímá nás také to, jak zajistit používání AI v souladu s lidskými hodnotami a cíli, a jak minimalizovat možné nezáměrné nežádoucí dopady používání AI.

Ověřování psychometrických vlastností

Aplikujeme psychometrické postupy na měřící nástroje, které vyvíjíme či překládáme do češtiny.

Komplexita psychologických jevů

Psychologické jevy jsou často komplexní a vzájemně propletené. K rozpletení může sloužit analýza psychologických sítí, která umožňuje modelování velkého množství proměnných v čase dohromady. Zabýváme se však také více obecně dynamikou komplexních systemu v psychologických datech.